Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

arrow_forward_ios Whatsapp İletişim Sürecine İlişkin Aydınlatma Metni arrow_forward_ios Chatbot Aydınlatma Metni arrow_forward_ios Uzaktan Müşteri Olma Hizmeti Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni arrow_forward_ios Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Beyanı arrow_forward_ios Kapalı Sistem Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni arrow_forward_ios İş Başvurularında Alınan Bilgi Ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Beyanı arrow_forward_ios İnternet Sitesi Gizlilik Beyanı arrow_forward_ios Ses Kaydı Aydınlatma Bildirimi

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL BEYANNAMESİ


1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Kurum ”, “İntegral Yatırım”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İntegral Yatırım, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması hususunda sorumluluk bilinciyle hareket etmekte ve bu kapsamda bünyemizde istihdam edilen personeller, görevlerinin ifası sırasında öğrendikleri bilgi ve belgelerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgi ve belgeleri sadece mevzuat kapsamında ve görevlerinin ifası sırasında kullanmayı taahhüt etmektedirler. Bu kapsamda istihdam edilen tüm personelimiz, mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan, müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin yasal mevzuata riayet ederler.

Kurumuzun "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası"na www.integralyatirim.com.tr internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5.maddesinde belirtilen şartlar kapsamında,
i) Şirketimiz tarafından sermaye piyasası hizmetlerinin sunulması,
ii) yerel mevzuata ve hakim şirketimizin tabi olduğu uluslararası mevzuata ve düzenleyici kuruluş düzenlemelerine uyum ve,
iii) suç gelirlerinin aklanması mevzuatı çerçevesinde oluşturulan müşteriyi tanıma ilkesine ilişkin grup politikaları ve grup risk yönetimi politikaları da dahil olmak üzere, tüm İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve grup şirketleri politikalarına uyum, başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.

· Kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetlerinin tanıtımı, işlemlerin yürütülmesi ve bu faaliyete ilişkin olarak yasal bildirimlerin yapılması,
· Pay senedi alım satım işlemleri faaliyetlerinin tanıtımı, işlemlerin yürütülmesi ve bu faaliyete ilişkin olarak yasal bildirimlerin yapılması,
· Vadeli İşlemler ve Opsiyon piyasası alım satım işlemleri faaliyetlerinin tanıtımı, işlemlerin yürütülmesi ve bu faaliyete ilişkin olarak yasal bildirimlerin yapılması, · Yatırım Danışmanlığı faaliyetinin tanıtımı, işlemlerin yürütülmesi ve bu faaliyete ilişkin olarak yasal bildirimlerin yapılması,
· Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; Şirketin İK politikalarına uygun şekilde İK operasyonlarının yürütülmesi, Şirketin İK politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
· Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi
· Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar,
· Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi
olarak sıralanabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu KVKK Politikası’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklanabilir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği genel müdürlük ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, ATM’ler, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler aracılığı ile veya tahkikat yöntemiyle, ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri;
1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.integralyatirim.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak, Büyükdere Cd. 59. Sk. Spine Tower No: 243 K:2 Maslak/Sarıyer - İstanbul, Türkiye adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayarak kvkkbasvuru@integralyatirim.com.tr e-posta adresi vasıtasıyla Şirketimize iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Saygılarımızla,

Başvuru Formu