Whatsapp İletişim Sürecine İlişkin Aydınlatma Metni

WHATSAPP İLETİŞİM SÜRECİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


İntegral Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“Kurum veya İntegral Yatırım”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelere karşı olan sorumluluğumuz nedeniyle, yürütmüş olduğumuz faaliyetlerimiz çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi kişileri aydınlatmak amacıyla işbu WhatsApp İletişim Sürecine İlişkin Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırlamış bulunuyoruz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Kurum ”, “İntegral Yatırım”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kurumumuzun ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’’na www.integralyatirim.com.tr internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz kaydedilmektedir. WhatsApp iletişim aracılığıyla aşağıda sayılanlar dışında kişisel veri yazmanız veya iletmeniz durumunda, bu veriler de Kurum tarafından işlenebilecek ve sistem sunucularının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına aktarılabilecektir.

a) Ad ve Soyad

b) Cep Telefonu Numarası

c) Paylaşmanız halinde E-posta adresi

d) Mesajınızla ilettiğiniz sesli, yazılı veya görüntülü kişisel verileriniz

e) İletişim (Mesaj İçeriği, İleti Zamanı),

f) İşlem Güvenliği (Kullanıcı Adı)

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak;

i) Sunulan yatırım hizmetleri ve yan hizmetler kapsamındaki ürünlere yönelik yazılı ve/veya görsel olarak hazırlanan; haber, teknik ve temel analiz, piyasa beklentileri, ekonomik gündem ve takvim vb. içeriklerin yer aldığı bültenlerin, yapılan şirket analiz ve değerlendirmelerinin, portföy modellemelerinin yatırımcılarla paylaşılması,

ii) Yatırım hizmeti kapsamında zorunlu olarak yapılması gereken bildirimler,

iii) Yatırım hizmetleri ve yan hizmetler kapsamında mevzuat uyumlu bilgi ve belge paylaşımı, amacıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz whatsapp uygulaması üzerinden elde edilmek suretiyle otomatik yöntemlerle işlenmektedir.Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

a) Açık Rıza

b) Sözleşmenin kurulması ve ifası

c) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

5. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz işbu Kanun’un 8.maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Buna ek olarak Kanun’un 9.maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde söz konusu iletişim yollarının sunucularının yurtdışında bulunması sebebiyle verileriniz yurt dışında aktarılabilecektir.

6. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri;

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.integralyatirim.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak, Büyükdere Cd. Saat. Sk. Spine Tower No:5 K:2 Maslak/Sarıyer - İstanbul, Türkiye adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayarak kvkkbasvuru@integralyatirim.com.tr e-posta adresi vasıtasıyla Şirketimize iletebileceklerdir.

Saygılarımızla,

Başvuru Formu