Chatbot Aydınlatma Metni

İntegral Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“Kurum veya İntegral Yatırım”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelere karşı olan sorumluluğumuz nedeniyle, yürütmüş olduğumuz faaliyetlerimiz çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Chatbot Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırlamış bulunuyoruz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Kurum ”, “İntegral Yatırım”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kurumuzun ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’’na www.integralyatirim.com.tr internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi çağrı merkezi hizmet tedarikçisi şirketler, ortak ve iştiraklerimiz (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) yahut kanunen yetkili kamu ve özel kurumlardan talep edilmesi durumunda kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilir.

İşlenen kişisel verileriniz;

 • Ad ve Soyad
 • Cep Telefonu Numarası
 • Paylaşmanız halinde E-posta adresi
 • Mesajınızla ilettiğiniz sesli, yazılı veya görüntülü kişisel verileriniz
 • Bilgi İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler (Log Kayıtları, IP, Kullanıcı Trafik Bilgisi, Port Numarası, Çerez Kayıtları, GPRS Bilgisi)

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepler

Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir. Bu kapsamda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Hukuki yükümlülüklerimize uyabilmemiz, Kurumun meşru menfaatleri hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

 • Online Chat aracılığıyla doğrudan iletişim kurarak taleplerinizi hızlı bir şekilde karşılamak,
 • Şirketiniz veya şahsınız ile iş ilişkisi kurabilmek için iletişimi sağlamak,
 • Şirketimizden bilgi alma veya yatırım faaliyetlerine ilişkin talebinizi yerine getirmek,
 • Kampanyalarımızı tanıtmak ve pazarlama faaliyetlerimizi gerçekleştirilmek,
 • Satış Pazarlama işlemlerini gerçekleştirmek,
 • 5651 sayılı Kanun çerçevesindeki yükümlülüğümüzü yerine getirmek.

4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi, web sitelerimizde bulunan “Chatbot” alanındaki bilgileri doldurmanız ve/veya çağrı merkezimiz ile yapacağınız görüşme ile tarafımızla iletişim kurarak sözlü olarak bilgilerinizi iletmeniz suretiyle toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz işbu Kanun’un 8.maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Buna ek olarak Kanun’un 9.maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde kullanılan iletişim yolunun sunucularının yurtdışında bulunması sebebiyle verileriniz yurt dışında aktarılabilecektir.

6. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri;

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.integralyatirim.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak, Büyükdere Cd. Saat. Sk. Spine Tower No:5 K:2 Maslak/Sarıyer - İstanbul, Türkiye adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayarak kvkkbasvuru@integralyatirim.com.tr e-posta adresi vasıtasıyla Şirketimize iletebileceklerdir.

Saygılarımızla,

Başvuru Formu