arrow_back Makaleler

Nominal Değer Nedir?

Finansal dünyada karar verme süreçlerinin temel taşlarından biri olarak kabul edilen nominal değerin anlaşılması, ekonomik ve finansal analizlerin doğru yapılabilmesi için önemlidir. Finansal belgelerden piyasa analizlerine kadar geniş yelpazede kullanılan terim, hisse senetlerinden tahvillere, para birimlerinden diğer finansal enstrümanlara kadar çeşitli varlıkların üzerinde yazan sabit rakamı ifade eder.

Ekonomide Nominal Değer Nedir?

Ekonomide "nominal değer" genellikle bir varlık veya yükümlülüğün üzerinde belirtilen sabit miktarı ifade eder. Söz konusu ifade sıklıkla para birimi cinsinden yapılarak varlığın piyasa koşulları, enflasyon oranları veya alım gücü gibi dış etkenlerden bağımsız olduğunu gösterir. Örneğin, bir hisse senedinin nominal değeri, şirketin sermayesinin belirli bölümünü temsil ettiğinden değeri sabit kalır. Bu durum nominal değerin reel piyasa değerinden farklı olarak, belirli bir zaman noktasındaki değeri yansıttığını gösterir.

Nominal değer kavramı özellikle para birimleri, hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal araçlar için önemlidir. Herhangi bir para biriminin nominal değeri, o para biriminin üzerinde yazılı olan, hükümet veya merkez bankası tarafından belirlenen değerdir. Örneğin, kağıt para üzerinde "10 Dolar" yazıyorsa, paranın nominal değeri 10 Dolardır ve bu değer zamanla değişmez. Bununla birlikte paranın alım gücü, ekonomik koşullar ile enflasyona bağlı olarak değişebilir. Başka bir deyişle nominal değer, para biriminin üzerinde yazılı olan sabit rakamı temsil ederken, reel değer paranın gerçekte ne kadar mal veya hizmet satın alabileceğini gösterir. Bu ayrım ekonomik analizlerde ve finansal karar verme süreçlerinde oldukça önemlidir. Çünkü nominal değerlerin zaman içindeki değişimlerini anlamak için reel değerlerle karşılaştırılması gereklidir.

Nominal Değer ve Reel Değer Nedir?

Ekonomi alanında kritik öneme sahip kavramlardan ikisi nominal değer ve reel değer olarak bilinir. Nominal değer temel olarak varlığın ya da finansal aracın üzerindeki değeri ortaya koyar. Genellikle para birimi cinsinden belirtilen bu değer, herhangi bir ekonomik etkiyi ya da piyasa dalgalanmasını yansıtmaz. Örneğin, şirketlerden birine ait hisse senedinin nominal değeri, senedin üzerinde belirtilen ve şirket tarafından atanmış sabit miktarı temsil eder. Miktar, hisse senedinin çıkarıldığı andaki değerle ilgili olduğundan piyasa şartlarına bağlı olarak değişmez. Bu açıdan düşünüldüğünde nominal değer, finansal belgelerdeki tutarların belirlenmesi ile yasal yükümlülüklerin tanımlanmasında kullanılan temel göstergelerden biridir.

Reel değer ise nominal değerin aksine, enflasyon gibi piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak varlık veya finansal aracın değerini ayarlar. Nominal değerin zaman içindeki alım gücünün nasıl değiştiğini gösteren bu ayarlama ekonomi politikalarında önemli yer tutar. Örneğin, bir ülkede yüksek enflasyon yaşanıyorsa, para biriminin reel değeri zamanla azalacaktır. Bu durum nominal değerin sabit kalmasına rağmen gerçekleşir. Yatırımcılara ve politika yapıcılara varlıkların ve yatırımların zaman içindeki gerçek değeri ile satın alma gücünü anlamada yardımcı olan reel değer, ekonomik analizler ile finansal karar alma süreçlerinde önemlidir.

İtibari Değer Neye Göre Belirlenir?

Bir varlık veya finansal enstrümanın üzerinde belirtilen, genellikle yasal ya da sözleşmesel düzenlemelerle sabitlenen nominal değere itibari değer adı verilir. Piyasa dalgalanmalarından bağımsız olarak belirlenen bu değer, bir varlığın ya da yükümlülüğün yasal değerini temsil eder. Para birimleri için merkez bankaları tarafından, hisse senetleri için ise şirketler tarafından atanır. İtibari değer, finansal raporlamada, sermaye yapısının analizinde ve yatırım kararlarında kullanılan temel bir gösterge olduğundan sağlıklı finansal analizler ile stratejik planlamalar için önemli rol oynar.

Borsada Nominal Değer Nedir?

Borsada işlem gören menkul kıymetlerin nominal değeri, tahvil ve bono gibi borçlanma araçları için vadeye kadar olan getirinin hesaplanması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu tür menkul kıymetler için nominal değer, ilgili aracın üzerinde belirtilen ve vade sonunda ödenecek olan anapara miktarını ifade eder. Miktar, yatırımcının yatırımın vadesi sonunda alacağı toplam tutar ile bu süre zarfında elde edeceği faiz gelirinin hesaplanabilmesi için temel referanstır. Öte yandan hisse senetleri söz konusu olduğunda, nominal değer ve piyasa fiyatı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaz. Hisse senetlerinin nominal değeri, şirketin ödenmiş sermayesinden yüksek ve yasal sınırlar çerçevesinde serbestçe belirlenir. Bu değer her bir hissenin şirket sermayesinde eşit paya sahip olmasını sağlamak için ödenmiş sermayeyi tam bölünebilen değer olarak ayarlanır.

Ekonomi biliminde ise nominal değer biraz daha geniş ve farklı bağlamda kullanılır. Örneğin, bir ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) büyümesini hesaplarken, nominal GSYH'deki artışın enflasyon etkilerinden arındırılması gereklidir. Bu süreç GSYH'nin bir baz yılı cinsinden değerini kullanarak mal ve hizmet miktarındaki gerçek artışı belirlemeyi içerir. Bu hesaplamada kullanılan “deflatör” adı verilen çarpan, nominal değerleri reel değerlere dönüştürerek enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini izole eder. GSYH büyümesinin doğru ölçümlenmesi için kritik adımlardan biri de bu süreçtir. Çünkü yanlış enflasyon hesaplamaları ekonomik performansın gerçek durumunu yanıltıcı şekilde yansıtabilir. Bu bağlamda nominal değer, ekonomik analizlerde ve politika kararlarında temel rol oynadığından ekonomik verilerin doğru yorumlanması için oldukça önemlidir.

Hisse Senedi Nominal Değeri Nasıl Hesaplanır?

Hisse senedi nominal değeri, bir şirketin hisse senetlerine bilançosunda atanan ve genellikle hisse başına 1 TL olarak belirlenen değerdir. Söz konusu değer, şirketin ödenmiş sermayesini temsil ederek şirketin toplam sermayesinin hisse sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, bir şirketin ödenmiş sermayesi 1.000.000 TL’yse ve 1.000.000 adet hisse senedi çıkarmışsa her hissenin nominal değeri 1 TL olacaktır. Nominal değer, hisse senetlerinin piyasa fiyatı veya makul değeri ile doğrudan bir ilişkiye sahip olmadığından, yatırımcılar için pratikte sınırlı öneme sahiptir. Fakat şirketin özsermayesi nominal değer üzerinden hesaplanarak hisse başına düşen defter değeri bulunabilir. Örneğin, şirketin özsermayesi 10.000.000 TL ise her bir hisse için defter değeri 10 TL olarak hesaplanır. Hesaplama yatırımcılara, alınan hissenin defter değerine karşılık gelen payını belirlemede yardımcı olur.

Borsada hisse senedi alım-satımında kullanılan işlem birimi adettir ve her bir lot, genellikle 1 TL nominal değer karşılığı kabul edilir. Örneğin, nominal değeri 1 kuruş olan bir hisse senedinden 1 nominal değerli pay senedi alındığında, aslında 100 adet hisse alınmış olur. Bu durum hisse senetlerinin nominal değerlerinin farklı olması durumunda dahi borsa işlemlerinin standardizasyonunu sağlar. Örneğin, ödenmiş sermayesi 1.000.000 TL olan bir şirketin her hissesinin nominal değeri 1 TL ise, 1 nominal değerli pay senedi alındığında yatırımcı şirketin 1.000.000'da 1'ine ortak olur. Eğer hisselerin nominal değeri 1 kuruş olsaydı, 1 nominal değerli pay senedi alındığında 100.000.000'da 1'lik bir pay elde edilir gibi görünse de gerçekte borsada 1 nominal değerli pay senedi alımı 100 adet hisse alımına denk gelir ve ortaklık oranı değişmez. Bu hesaplama nominal değerin borsa kapsamındaki hesaplanmasında ve hisse senedi işlemlerinde dikkate alınması gereken önemli noktalardan biridir.

Hisse Senedinin Nominal Değeri Hangi Amaçla Kullanılır?

Hisse senedinin nominal değeri bir şirketin hisse senetlerine bilançosunda atanan ve genellikle hisse başına 1 TL olarak belirlenen değerdir. Borsa işlemlerinde söz konusu nominal değer pratik amaçlar için kullanılır ve 1 TL nominal değerli hisse senedi olarak kabul edilir. Borsadaki işlem birimlerini standartlaştırmaya yardımcı olan bu keyfî kullanım, hisse senedi alım-satım işlemlerinde kolaylık sağlar. Başka bir deyişle, şirketin ödenmiş sermayesini temsil eden nominal değer, hissedarların şirket sermayesindeki paylarını belirlemek için kullanılır. Fakat nominal değer piyasa değeriyle doğrudan bir ilişkiye sahip değildir. Daha çok mali raporlama ile bilanço analizi gibi teknik amaçlar için önemlidir.

Nominal Değeri Olan Kıymetler

Nominal değer, finansal ve ekonomik dünyada pek çok farklı varlık için geçerli kavramlardan biridir. Nominal değere sahip bazı önemli kıymetler şu şekilde özetlenebilir:

Para

Para, nominal değer kavramının en yaygın örneklerinden biridir. Banknot veya madeni paranın üzerinde yazılı olan miktar, o paranın nominal değerini gösterir. Genellikle ülkelerin merkez bankası tarafından belirlenen bu değer, para biriminin yasal değerini temsil eder.

Hisse Senedi

Şirketler tarafından çıkarılan hisse senetleri, şirketin sermayesinin bir bölümünü temsil eden finansal enstrümanlardır. Her hisse senedinin üzerinde yazılı olan nominal değer, o hissenin şirket sermayesindeki payını gösterir.

Çek

Çekler, bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen ödeme araçlarıdır. Çekin üzerinde yazılı olan miktar, çekin nominal değerini ifade ederek, çekin sahibinin ödemeyi taahhüt ettiği tutarı gösterir.

Senet

Borç ilişkilerini belgeleyen senetler, belirli bir miktar paranın ödenmesini taahhüt eden yasal belgelerdir. Senedin üzerinde yazılı olan miktar, o senedin nominal değerini temsil ederek borçlunun ödemeyi taahhüt ettiği tutarı belirtir.

Pul

Posta pulları, nominal değere sahip olan başka bir kıymettir. Pulun üzerinde yazılı olan değer, o pulun kullanım değerini göstererek genellikle posta hizmetleri için ödenen ücreti temsil eder.
Yasal Uyarı Notu
: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Para piyasalarında işlem yapın ya da ücretsiz denemeye hemen başlayın!