arrow_back Duyurular

KAS Stopaj Vergisi Hakkında

Değerli Yatırımcımız, 

17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 19. maddesi ile; Kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen kazançlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesine yapılan eklemeyle stopaj kapsamına alınmıştır. Söz konusu Kanun maddesiyle, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kaldıraçlı alım satım işlemlerinde elde edilen gelirlerden %10 stopaj ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. 

Buna göre;

• Söz konusu Kanun maddesinde belirtildiği üzere kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda elde ettiğiniz kazançlarınız stopaja tabi olacak ve vergi mevzuatı kapsamında doğan stopaj yükümlülüğü hesaplarınıza yansıtılarak tahsil edilecektir.

• Tevfikat matrahının tespitinde alış ve satış bedeli olarak işlem tarihinde Türk lirası karşılıkları başka bir deyişle kur farkı dikkate alınacaktır.

• Kar edilen işlemlerden doğan stopaj yatırımcıdan t+1 gününde tahsil edilir, kapanan zararlı işlemler sebebiyle stopaj iadesi yine aynı şekilde t+1 günü iade edilir. Zarar edilmesi sebebiyle iade edilecek stopaj tutarı, daha önceki karlı işlemlerden doğan stopaj tutarından büyük olamaz. Zararlı işlemlerden dolayı stopaj iadesinin gerçekleşmesi için ilgili 3 aylık dönem içerisinde daha önce karlı işlemlerden stopaj kesintisi gerçekleşmiş olması gerekir.

• Stopaj kesintisine swap, komisyon ve işlem kar/zararı dahil olacaktır. Stopaj cari hesaplara günlük olarak yansıyacak olup beyanı kurumumuz tarafından 3’er aylık dilimler halinde ilgili kuruma ödenecektir.

•Zarar mahsubu kaldıraçlı işlemlere ilişkin her bir pozisyonun kapama (işlem) tarihinde geçerli olan Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacaktır.

•Vergilendirmede ilk giren ilk çıkar mantığı esas alınacaktır. (FİFO)

• Vergi matrahı hesaplanırken kapanan pozisyonlardan doğan taşıma maliyetleri de kapandığı tarihten bir önceki işgünü TCMB döviz alış kuruna göre Türk lirasına dönerek, hesaplamaya dahil edilecektir.

•Bir önceki dönemde kar ile sonuçlanan işlemler sebebiyle ödenen ve cari dönem içerisinde oluşan zarar sonucunda mahsup edilebilecek stopaj kesintisi oluşması durumunda, aynı takvim yılı içerisinde birbirini izleyen çeyrek dönemler içinde mahsup edilecektir.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,